De Vereniging

Over JBF

Het bestuur van de Jonge Balie wordt door de ledenvergadering gekozen. De ledenvergadering kiest de bestuursleden, door de bank genomen vijf in aantal, uit haar midden. In het bestuur zijn gezeten een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemene bestuursleden. Met de jaren is het gebruik geworden om de algemene bestuursleden te belasten met de portefeuille activiteiten respectievelijk de portefeuille Stichting Jonge Balie Nederland (“SJBN”). Hoewel geen formele banden bestaan, wordt de SJBN beschouwd als de overkoepelende stichting voor de verschillende jonge balieverenigingen in Nederland. Spelen kwesties op landelijk niveau, dan is een taak weggelegd voor de SJBN.

Het bestuur bestuurt. Maandelijks wordt vergaderd over allerhande kwesties. Behalve dat activiteiten worden georganiseerd voor de leden, het meest in het oog springend, worden de banden onderhouden met andere brancheverenigingen, zusterverenigingen en de Raad van Toezicht. Voorts is een rol weggelegd bij het voorzien in de opleiding van advocaat-stagiairs. Jaarlijks op de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden en wordt verzocht om decharge.

De leden van het bestuur worden jaarlijks gekozen, dan wel herkozen. Als uitgangspunt (eveneens) ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering. Gelet op hetgeen in de statuten is bepaald, bedraagt de maximale termijn drie opvolgende jaren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Jonge Balie Friesland.